Tarım ve Hayvan Sigortası

 

 

Söz konusu karar doğrultusunda, uygulamanın basit ve anlaşılır olması bakımından verilen teminatlar aşağıda görüleceği üzere 2 ayrı paket halinde tasnif edilmiştir. Üreticiler sigorta yaptırırken ürününe ve ihtiyacına uygun paketi seçebileceklerdir.

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

- Paket 1: Tüm bitkisel ürünler için Dolu + Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Heyelan, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı,

- Paket 2: Sadece meyveler için Don + Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Heyelan, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır.

 

Primlerin Ödenmesi
Bitkisel Ürün Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin % 25'i peşin alınır; kalan prim tutarı da en geç hasat sonunda 1 ay içinde tahsil edilir.

Hasar İhbarları
Bitkisel ürün sigortalarında en geç 5 işgünü içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile Tarsim' e yapılır.

İşleyiş ve Hasar Organizasyonu
Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair ÇKS (çiftçi kayıt sistemi) kayıtlarının güncel olması gerekir. ÇKS kayıtlarını güncellemiş olan çiftçi ürününü sigortalatmak için Tarsim’ e üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Sigorta şirketi veya acente Tarsim’ in sistemine girerek çiftçi bilgilerinin sorgulanmasını yapar. Onaylanan bilgilere ait poliçeyi düzenleyerek çiftçiye verir.

 

Hasar tespitleri Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından görevlendirilen eksperler tarafından yapılır, kesinleşen ve onaylanan tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

 

SERA SİGORTASI
Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler
Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik ekipman ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Taşıt Çarpması Heyelan, Kar ve dolu Ağırlığı, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. Fırtına, Hortum, Kar ve dolu Ağırlığı, Sel ve Su Baskını risklerine karşı sigorta yapılabilmesi için, risk incelemesi yapılması ve seranın aranılan vasıflara uygun bulunması şarttır.

Primlerin Ödenmesi
Sera Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %10'u peşin alınır; kalan da %90 ı da vadeli olarak (1 Ağustos – 31 Aralık tarihleri arası tanzim eden poliçelerde takip eden yılın MAYIS ayı sonu ; 01 Ocak – 31 Temmuz tarihleri arası tanzim eden poliçelerde ise KASIM ayı sonu tahsilat) tahsil edilir.

Hasar İhbarları
Sera Sigortalarında en geç 24 saat içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile Tarsim' e yapılır.

İşleyiş ve Hasar Organizasyonu
Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle Örtü Altı Kayıt Sistemindeki o yıla ait sera ve içindeki ürün bilgilerinin güncel olması gerekir. Kayıtlarını güncellemiş olan çiftçi ürününü sigortalatmak için Tarsim’ e üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Sigortacı, sigorta ettirenin beyanı ile düzenlenen önbilgi formunun sisteme kayıt edilmesiyle risk inceleme organizasyonunu başlatır.Yapılacak risk incelemesi ile sigortalanacak seraya ait özellikler belirlenir ve sisteme kayıt edilir. Seranın özellikleri ile belirlenen risk grubuna göre sera genel ve teknik şartları, tarife ve talimatlar doğrultusunda poliçe , sigorta şirketi tarafından düzenlenir.

 

Hasar tespitleri Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından görevlendirilen eksperler tarafından yapılır, kesinleşen ve onaylanan tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

 

HAYVAN HAYAT SİGORTASI
Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Ön soy kütüğüne, Soy kütüğüne ve Hayvan Kayıt Sistemi (TÜRKVET) ‘e kayıtlı süt sığırları için;
Genel şartlarda yazılı istisnalar dşında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, 
Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması, 
Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, 
Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları, 
Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik şartlar çerçevesinde yavru atma riski, sigorta kapsamındadır. 

Primlerin Ödenmesi
Hayvan Hayat Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25’i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.

Hasar İhbarları
Büyükbaş Hayvan Sigortalarında en geç 24 saat içinde veteriner hekim aracılığı ile Tarsim' e yapılır.

İşleyiş ve Hasar Organizasyonu
Çiftçi, Önsoykütüğü , soykütüğüne ve Hayvan Kayıt Sistemi (TÜRKVET)’e kayıtlı hayvanlarını sigortalatmak için Tarsim’e üye 22 adet sigorta şirketinden birinin acentesine başvurur. Acente, Tarsim tarafından yaptırılan risk inceleme işleminden sonra poliçeyi düzenler.

 

Hayvan Hayat Sigortalarında; Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından görevlendirilen Veteriner Hekim hasar ihbarı yapılan hayvanı en kısa süre içersinde görüp, gerekli incelemesini yaparak "Çiftlik Hayvanları Sigortaları Büyükbaş Hayvan Hasar Raporu" nu düzenler. Ve kesinleşen tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

 

KÜMES HAYVANLARI SİGORTASI
Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen Kümes hayvanları için;
Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan ,her türlü kanatlı hayvan hastalıkları, 
Her türlü kazalar ve zehirlenmeler, 
Her türlü doğal afetler, 
Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır. 

Primlerin Ödenmesi
Kümes Hayvanları Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25’i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir. Broiler sigortalarında primin tamamı peşin tahsil edilir.

Hasar İhbarları

Kümes Hayvanları Sigortalarında en geç 24 saat içinde Tarsim'e yapılır.

İşleyiş ve Hasar Organizasyonu

Çiftçi, biogüvenlik ve hijyen kuralları sağlanmış kapalı sistemde yetiştirilen kümes hayvanlarını sigortalatmak için Tarsim’e üye 22 adet sigorta şirketinden birinin acentesine başvurur. Acente, Tarsim tarafından yaptırılan risk inceleme işleminden sonra poliçeyi düzenler.

 

Kümes Hayvanları Sigortalarında; Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından görevlendirilen Veteriner Hekim hasar ihbarı yapılan hayvanları / kümesi en kısa süre içersinde görüp, gerekli incelemesini yaparak ‘’Çiftlik Hayvanları Sigortaları Kanatlı Hayvan Hasar Raporu‘’ nu düzenler. Ve kesinleşen tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir. 

 

SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI
30.12.2007 tarihinde Bakanlar Kurulunca alınan karara göre; Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; su ürünleri sigortası genel şartları, teknik şartları, tarife ve talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Sigortaya kabul edilen su ürünleri tesislerinde;
Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık, 
Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, 
Her türlü doğal afet, 
Kazalar, 
Predatörler, 
Alg patlaması. sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sigorta kapsamındadır.

Primlerin Ödenmesi

Su Ürünleri Sigortasında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Yetiştirme planında beyan edilen aylık ortalama stok değeri üzerinden hesaplanan depo-geçici- prim tutarının Sigortalı tarafından ödenecek kısmının %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir. Poliçe bitiminde; yetiştirme süresi boyunca gerçekleşmiş olan aylık ortalama stok değerleri esas alınarak yapılan prim hesabına göre gerekli prim ayarlaması yapılır.

Hasar İhbarları

Su ürünleri Sigortasında hasar ihbarı en geç 24 saat içinde Tarsim'e yapılır.

İşleyiş ve Hasar Organizasyonu

Su ürünleri yetiştiricisi, su ürünlerini sigortalatmak için Tarsim'e üye sigorta şirketlerinden birinin acentesine başvurur. Acente, Tarsim tarafından yaptırılan risk inceleme işleminden sonra poliçeyi düzenler.

 

Su Ürünleri Sigortasında; Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından görevlendirilen Veteriner Hekim hasar ihbarı yapılan su ürünleri stoklarını en kısa süre içersinde görüp, gerekli incelemesini yaparak "Su Ürünleri Sigortaları Hasar Raporu"'nu düzenler. Ve kesinleşen tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.


Blog
Lütfen Bekleyin...
whatsapp
whatsapp